Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné a platobné podmienky na www.mydlazmarianky.sk

JOBPOINT, s.r.o. Medená 10/K, 811 02 Bratislava

IČO 36844039

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach www.mydlazmarianky.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel:

I. Objednávka

 1. Objednávateľ objednáva tovar predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.mydlazmarianky.sk písomnou formou: e-mailom na info@mydlazmarianky.sk (vrátane objednávky cez e-shop) alebo telefonicky na čísle 0905209903. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku. Objednávateľ svojou objednávkou tiež potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí so všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami predávajúceho.
 2. Pri každej objednávke musí objednávateľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; a právnická osoba aj IČO, DIČ, IČ DPH, názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).
 3. Predávajúci spracúva osobné údaje objednávateľa ako prevádzkovateľ internetového systému www.mydlazmarianky.sk v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov, GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Objednávateľ dobrovoľne poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo za účelom vykonania platnej objednávky a uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie objednávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi predávajúcim a objednávateľom. Pre tento účel je poskytovanie osobných údajov úplne dobrovoľné, ale je nevyhnutné na uzavretie zmluvy a jej následnú správu. Bez týchto údajov by predávajúci nebol schopný zmluvu s objednávateľom uzavrieť a plniť z nej vyplývajúce povinnosti a práva. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na http://www.mydlazmarianky.sk/ochrana-osobnych-udajov
 4. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a objednávateľom. Objednávateľ zároveň obdrží od predávajúceho potvrdzujúci email o zaevidovaní objednávky a o začatí jej spracovania. Od tohto termínu je objednávka záväzná.
 5. V prípade, ak objednávateľ po obdržaní potvrdzujúceho emailu zo strany predávajúceho chce objednávku zmeniť, doplniť alebo zrušiť, môže tak urobiť do 24 hodín po obdržaní potvrdzujúceho emailu a to e-mailom na info@mydlazmarianky.sk alebo telefonicky na čísle 0905209903

II. Dodacie lehoty

 1. Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru od 7 do 21 dní od dátumu potvrdenia objednávky.
 2. Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré typy tovarov nie sú skladom, môže byť dodacia doba dlhšia, o čom predávajúci informuje objednávateľa emailom.

III. Cena a platobné podmienky

 1. Cena tovaru je uvedená na stránke www.mydlazmarianky.sk pri príslušnom tovare. Ceny môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena tovaru bude vždy uvedená pri produkte na stránke www.mydlazmarianky.sk.
 2. Objednávateľ uhrádza platbu pri prevzatí tovaru úhradou cez poštu, bankovým prevodom na základe vystavenej faktúry na objednaný tovar alebo kartou online.
 3. Iné podmienky splatnosti faktúry a termínov dodania tovaru môžu byť dohodnuté na základe písomnej žiadosti objednávateľa doručenej predávajúcemu e-mailom. Predávajúci má právo žiadosti objednávateľa nevyhovieť. Iné podmienky splatnosti faktúry a termínov  dodania sú platné len po ich písomnom akceptovaní zo strany predávajúceho.
 4. Ceny tovarov sú na www.mydlazmarianky.sk uvádzané vrátane DPH. K cenám tovarov sa následne pri objednávke pripočítava poštovné a balné v súlade s týmito obchodnými a platobnými podmienkami a prípadné zľavy, na ktoré vznikne objednávateľovi nárok (množstvové, špeciálne marketingové, vernostné, ...).
 5. Po potvrdení objednávky objednávajúci obdrží od predávajúceho email s celkovým súhrnom objednávky a konečnou cenou.
 6. Spôsob dopravy si zvolí objednávateľ sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie.Objednávateľ si môže zvoliť spôsob dopravy poštou podľa hodnoty objednávky, a to: a) poštovné pri objednávke do 20 €: 4,80 €,b) poštovné pri objednávke nad 20 €: 6,00 € vrátane DPH
 7. Pri objednávke nad 100 € poštovné a balné neúčtujeme bez ohľadu na spôsob dopravy.

IV. Preberanie tovaru

 1. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese dodania uvedenej na objednávke.
 2. Pri preberaní tovaru je objednávateľ povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, objednávateľ je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľom spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.
 3. Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k tovaru až uhradením plnej ceny a ďalších poplatkov dohodnutých v zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na objednávateľa, ktorý má tovar v držbe, má objednávateľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný tovar na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ho tak, aby bol za každých okolností identifikovateľní ako tovar predávajúceho.
 4. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za tovar, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k tovaru a služby ešte neprešlo na objednávateľa.
 5. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa momentom prevzatia tovaru objednávateľom alebo jeho splnomocnencom.

V. Odstúpenie od zmluvy

 1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku bez poplatku, a to do 24 hodín po jej potvrdení, oznámením predávajúcemu. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). Telefonické stornovanie objednávky musí byť potvrdené písomnou formou (e-mailom). Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
 2. Objednávateľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, objednávateľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť objednávateľa. Náklady na vrátenie tovaru znáša objednávateľ. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí objednávateľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru, ktoré obdržal pri jeho prevzatí. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť.
 3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností objednávateľa, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý objednávateľ uhradil za tovar, vráti objednávateľovi vopred dohodnutým spôsobom späť.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch, ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.
 5. V prípade akceptovania požiadavky objednávateľa na odstúpenie od zmluvy na diaľku po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov.
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časti ak:
  a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
  b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru,
  c) vystavená cena tovaru bola chybná.

VI. Reklamácie

 1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je objednávateľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter reklamácie vyžaduje) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.
 2. Oprávnenie na reklamáciu zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením tovaru alebo používaním tovaru v nevhodných podmienkach zo strany objednávateľa. Z reklamácie sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.
 3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča objednávateľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí objednávateľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

VII. Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 1. Objednávateľ – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@mydlazmarianky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektmi sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm
  3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Objednávateľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá objednávateľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. Tieto všeobecné obchodné a platobné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a objednávateľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Predávajúci a objednávateľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú a elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné a platobné podmienky vstupujú do platnosti od 22.5.2018, aktualizácia poštovného podľa cenníka SP 1.9.2019